Voorwaarden

Algemeen

Op alle overeenkomsten betreffende opleidingen, trainingen en workshops, hierna te noemen cursussen, verzorgd door IntraTeach te Etten-Leur, hierna te noemen IntraTeach, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Inschrijving

Inschrijving vindt uitsluitend plaats middels het IntraTeach inschrijfformulier en kan plaatsvinden voor meerdere cursussen tegelijk. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingezonden. IntraTeach behoudt zich het recht voor een inschrijving om haar moverende redenen te weigeren. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst. Mocht een cursus zijn volgetekend wanneer IntraTeach een inschrijving ontvangt, dan ontvangt de inschrijver daarover bericht.

Facturering en betaling

Drie weken voor de eerste cursusdag wordt de cursist een factuur toegezonden. De kosten van deelname dienen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Eventuele incasso- en rentekosten wegens niet-tijdige betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever. Door niet op de cursus te verschijnen vervalt de financiële verplichting van de opdrachtgever ten opzichte van IntraTeach niet.

Annulering

Annulering moet altijd schriftelijk gebeuren en kan tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering wordt altijd €12,- administratiekosten in rekening gebracht, het resterende reeds betaalde cursusgeld wordt teruggestort. Vanaf twee weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk en wordt geen cursusgeld meer terugbetaald.

Algemeen voorbehoud

IntraTeach houdt zich het recht voor programma”s van cursussen aan te passen. Mocht IntraTeach door verhindering van een medewerker of door overmacht een cursus moeten annuleren of afbreken dan zal hij binnen redelijke termijn een andere cursus verzorgen. IntraTeach is niet verantwoordelijk voor kosten of schade welke cursisten om welke reden ook zouden lijden. IntraTeach houdt zich het recht voor om in bijzondere gevallen aanvangstijd of data van cursussen te wijzigen of bepaalde cursussen te laten vervallen. In het laatste geval worden reeds betaalde cursusgelden gerestitueerd.

Cursusmateriaal

IntraTeach houdt zich alle rechten, met name auteursrecht, voor met betrekking tot de door IntraTeach aan cursisten verstrekte les- en leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd om cursus-materiaal van IntraTeach in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen. Acceptatie Door inschrijving op één van de cursussen accepteert de cursist de hierboven genoemde algemene opleidingsvoorwaarden.