Bij bestellingen via webshop.intrateach.nl gelden de volgende algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van IntraTeach en op alle met IntraTeach aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2

Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door IntraTeach is ingestemd.

1.3

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt

1.5

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met IntraTeach in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6

IntraTeach behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7

Door het gebruik van de internetsite van IntraTeach en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8

IntraTeach is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1

Alle aanbiedingen van IntraTeach zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2

IntraTeach behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail-adres. De Klant en IntraTeach komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van IntraTeach gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. IntraTeach garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1

Alle door IntraTeach vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2

BTW EU landen buiten Nederland

Ondernemers die geen btw-aangifte doen of als er sprake is van een organisatie geldt het volgende:
Tot bepaalde maximumbedragen kunnen goederen in een ander EU-land tegen het btw-tarief van dat EU-land gekocht worden.
Zodra het drempelbedrag overschreden wordt zal een factuur met 0% btw opgemaakt worden.
Er is dan sprake van een zgn. intracommunautaire levering. De klant moet de btw in eigen land aangeven en betalen. De maximumbedragen voor ondernemers vindt u bij drempelbedragen voor buitenlandse klanten.

Klik hier voor meer informatie.

3.3

De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Europa. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.

3.4

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5

IntraTeach kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  • betaling vooraf; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op girorekening 5098060 t.n.v. IntraTeach te Etten-Leur, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer.
  • betaling via iDEAL
  • Betaling op rekening. Op rekening bestellen kan alleen als u namens een school bestelt. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

3.8

Voor alle betalingen geldt:
Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt binnen 2 weken de eerste herinnering gestuurd. Hierin wordt opnieuw expliciet de betalingstermijn gehanteerd van maximaal 14 dagen.
Als n.a.v. deze eerste herinnering nog niet aan de betalingsverplichting voldaan wordt, wordt er een tweede herinnering c.q. aanmaning verzonden.
Indien er wederom niet aan de betalingsverplichting voldaan wordt ontvangt de klant een derde en laatste herinnering. In dit laatste schrijven wordt ook beschreven wat de consequenties zijn bij weigering van betaling.
Betaling dient per ommegaande plaats te vinden en anders worden administratiekosten/incassokosten in rekening gebracht.

Artikel 4 Levering

4.1

IntraTeach heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

• Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen iedere dinsdag en donderdag na ontvangst van de betaling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email worden gemeld.

4.3

Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1

De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan IntraTeach verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan IntraTeach zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht

6.1

De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u IntraTeach daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft IntraTeach de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan IntraTeach te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4

Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt IntraTeach zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan IntraTeach betaalde.

6.5

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1

IntraTeach geeft fabriek garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

7.2

IntraTeach is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van IntraTeach. IntraTeach is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3

Indien IntraTeach, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4

Het is mogelijk dat IntraTeach op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. IntraTeach is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 Artikel 8 Overmacht

8.1

In geval van overmacht is IntraTeach niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij IntraTeach, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële knowhow, methoden en concepten.

9.3

Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IntraTeach, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1

De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door IntraTeach vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres

– het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site

– het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2

IntraTeach neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3

IntraTeach verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1

IntraTeach is gevestigd te Etten-Leur, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 20128231. Het BTW-identificatienummer is.

12.2

Gelieve alle correspondentie te zenden naar IntraTeach, Klompenmakerstraat 22, 4871 EM te Etten-Leur. Of naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3

Wanneer door IntraTeach gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat IntraTeach deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.